Anexo: Declaración responsable sobre a autonomía da empresa  

13-03-2015  Descargas: 30

Modelo A: solicitude  

Procedemento: axudas do programa Leader Galicia 2007-2013.

24-11-2014  Descargas: 69

Modelo B: declaración doutras axudas  

Declaración doutras axudas concedidas e/ou solicitadas.
Declaración de non estar incurso/a nas circunstancias do artigo 10.2 e 10.3 da Lei 9/2007.

24-11-2014  Descargas: 31

Modelo C: resumo do proxecto e plan de empresa. Produtivos  

24-11-2014  Descargas: 46

Modelo D: plan de xestión dos proxectos non produtivos  

24-11-2014  Descargas: 21

Modelo E: resumo do orzamento  

24-11-2014  Descargas: 41

Modelo F: relación de ofertas  

24-11-2014  Descargas: 42

VisualQ